Rozmiar czcionek: A A+ A++ | Zmień kontrast
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej

Asystent rodziny

Asystent rodziny - ustawa "Za życiem"

Asystent rodziny jest odpowiedzialny za zapewnienie wszechstronnej pomocy rodzinom mającym problemy z wypełnianiem funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Rolą asystenta rodziny jest pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji życiowej, nauka prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, a także pomoc rodzinom w  rozwiązywaniu problemów socjalnych, zdrowotnych, psychologicznych i wychowawczych. Ponadto asystent rodziny ma wspierać codzienną aktywność rodziny, motywować ją do poprawy jej sytuacji.

Działania podejmowane przez asystenta polegają m.in. na opracowaniu wspólnie z osobami zainteresowanymi katalogu możliwych do uzyskania form wsparcia oraz występowaniu w ich imieniu, w celu skorzystania przez nie z należnej im pomocy.

Celem działań asystenta rodziny w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem” jest lepsze funkcjonowanie kobiet w ciąży, w szczególności ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych oraz rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem poprzez koordynację poradnictwa w zakresie pielęgnacji, opieki i wychowania dziecka z niepełnosprawnością oraz kwestii prawnych czy pomocy psychologicznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz świadczeń opieki zdrowotnej.

https://www.gov.pl/web/rodzina/program-za-zyciem

Ze wsparcia asystenta rodziny w ramach ustawy i programu „Za życiem” mogą skorzystać w szczególności:

 • kobiety w okresie ciąży i połogu, ze szczególnym uwzględnieniem ciąży powikłanej oraz sytuacji niepowodzeń położniczych, posiadające dokument potwierdzający ciążę i ich rodziny;
 • rodziny z dzieckiem posiadającym zaświadczenie, potwierdzające ciężkie
  i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną  chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wydane przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
  o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa, ginekologii, perinatologii, neonatologii, neurologii dziecięcej, kardiologii dziecięcej lub chirurgii dziecięcej;
 • rodziny z trudnościami w realizacji funkcji opiekuńczo-wychowawczej oraz dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności albo orzeczeniem o lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności określonym w przepisach  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych oraz dzieckiem i młodzieżą posiadającą odpowiednio opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa  w przepisach ustawy o systemie oświaty.

 Wsparcie asystenta rodziny będzie polegać na:

 • udzieleniu informacji w zakresie dostępu do instrumentów polityki na rzecz rodziny;
 • reprezentacji kobiety przed instytucjami i urzędami;
 • udzieleniu wsparcia psychologicznego;
 • udzieleniu pomocy w przezwyciężaniu problemów wychowawczych oraz problemów prawnych;
 • wsparciu w realizacji codziennych obowiązków.

Do zadań asystenta w ramach realizacji ustawy i programu „Za życiem”  należy m.in:

 • wsparcie i towarzyszenie emocjonalne;
 • zapoznanie ( przekazanie informacji i szczegółowe omówienie) kobiety w ciąży i/lub rodziny z Informatorem „ Uprawnienia w ramach ustawy dla kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” z dnia 16.02.2017 roku, dotyczącym możliwości wsparcia;
 • opracowanie wspólnie z kobietą w ciąży i/lub rodziną indywidualnego katalogu możliwego wsparcia;
 • koordynacja poradnictwa i wsparcia dla kobiet i/lub rodziny;
 • występowanie przez asystenta rodziny w imieniu osób, na ich żądanie, do podmiotów ( z wyłączeniem świadczeniodawców) w celu umożliwienia im skorzystania ze wsparcia, na podstawie pisemnego upoważnienia;
 • doradztwo w zakresie form i miejsc wsparcia;
 • poradnictwo oferowane kobietom w ciąży i ich rodzinom;
 • poradnictwo w zakresie pielęgnacji i opieki nad niemowlęciem;
 • pomoc w codziennej organizacji życia rodziny, planowanie sposobów spędzania wspólnie wolnego czasu;
 • nauka sprawnego wykonywania obowiązków domowych;
 • doradztwo w zakresie zarządzania budżetem domowym;
 • informowanie jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka;
 • pomoc w sprawach urzędowych, wspieranie rodziny w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji;
 • pomoc w zakresie możliwości podniesienia kwalifikacji zawodowych i poszukiwaniu pracy.

 

Asystent rodziny wspiera, pomaga, wyjaśnia….

Jeżeli potrzebujesz wsparcia asystenta rodziny, przeżywasz trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci lub masz inne problemy to możesz liczyć na naszą pomoc. Pomagamy w tym, co możliwe jest do osiągnięcia przez rodzinę, za jej zgodą i przy aktywnym jej udziale. Pierwsze kroki skieruj do swojego pracownika socjalnego, który wystąpi z wnioskiem o przydzielenie asystenta rodziny. Pomoc asystenta rodziny jest bezpłatna.

Wspieranie rodziny poprzez konsultacje i działania o charakterze edukacyjnym w zakresie:

 • prawidłowego wychowania i opieki nad dziećmi (organizowanie czasu wolnego dzieciom, budowanie prawidłowych więzi między członkami rodziny, rozwijanie umiejętności wychowawczych, aktywne uczestnictwo w życiu szkolnym dziecka, pomoc w nauce szkolnej);
 • dbania o zdrowie (higiena, pielęgnacja, prawidłowe odżywianie, rekreacja, w razie potrzeby: leczenie i rehabilitacja), gospodarowania budżetem domowym (planowanie i monitorowanie wydatków, oszczędne gospodarowanie mediami;
 • wykonywania prac na rzecz domu oraz ich podziału na członków rodziny (sprzątanie, zmywanie, gotowanie, prasowanie, remont itd.);
 • pozyskiwanie usług na rzecz domu i rodziny (np. związanych z naprawą, załatwianiem spraw urzędowych, znalezieniem pracy, kontaktów ze służbą zdrowia);
 • usamodzielniania się poprzez uzupełnianie wykształcenia i podjęcie pracy, dbałość o edukację i rozwój dzieci;
 • propagowanie wzorców prawidłowego funkcjonowania społecznego poprzez edukację i trening w zakresie obowiązujących norm współżycia społecznego;
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów psychologicznych i emocjonalnych w rodzinie. Dbanie o poprawę i utrzymanie prawidłowych relacji pomiędzy członkami rodziny;
 • inicjowanie działań zamierzających do zapobiegania degradacji osób, rodzin i grup społecznych;
 • pomoc w poszukiwaniu, podejmowaniu i utrzymaniu pracy zarobkowej;
 • wspomaganie podopiecznych we wzmocnieniu lub odzyskaniu możliwie pełnych zdolności życiowych i uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym.

Wsparcie asystenta rodziny dedykowane jest także rodzinom, które posiadają dzieci ze zdiagnozowanym ciężkim, nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą zagrażającą ich zdrowiu i życiu, powstałe w prenatalnym okresie rozwoju dziecka albo w czasie porodu, a także kobietom w ciąży, szczególnie w przypadku ciąży powikłanej.

Rolę i zadania asystenta rodziny regulują:

 • Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
 • Ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

Wszystkich zainteresowanych tą forma wsparcia zapraszamy do złożenia wniosku o przyznanie usługi asystenta rodziny do GOPS Zławieś Wielka.

 

Charakterystyka pracy asystenta rodziny

Każda rodzina, a zwłaszcza przeżywająca trudności w wychowaniu i opiece nad dziećmi, ma możliwość i jest obejmowana wsparciem ze strony Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złejwsi Wielkiej w postaci asystenta rodziny.

Asystent rodziny z założenia ma pomagać rodzinie w środowisku i towarzyszyć w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Jego elastyczny, zadaniowy czas pracy dostosowany jest do rytmu życia rodziny i jej realnych potrzeb.

W czasie wspólnych działań z członkami rodziny asystent:

 • pomaga odnaleźć to, co w rodzinach pozytywne;
 • doradza, jak opiekować się i wychowywać dzieci, żeby były szczęśliwe i słuchały poleceń rodziców;
 • pomaga w codziennej organizacji dnia rodziny, znajdowaniu sposobów spędzania wspólnego czasu rodziny;
 • pokazuje, jak sprawnie wykonywać obowiązki domowe;
 • doradza, jak zarządzać budżetem domowym;
 • informuje, jak działają urzędy, placówki wsparcia rodziny i dziecka;
 • wyjaśnia, jak wypełniać dokumentację oraz realizować sprawy urzędowe;
 • wspiera w kontaktach z pracownikami szkoły, przedszkola, sądu, poradni, przychodni, policji, urzędów i innych instytucji;
 • pomaga podnieść kwalifikacje zawodowe i znaleźć pracę;
 • interwencyjnie podejmuje działania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin;
 • animuje edukację rodziców na zajęciach w „Szkole dla Rodziców”.

W trakcie swej pracy asystent ściśle współpracuje m.in. z pracownikami socjalnymi, pedagogami szkolnymi, kuratorami czy dzielnicowymi. Wszystko, by jak najlepiej zrozumieć problem i móc go wspólnie z rodziną rozwiązać.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Zegar

Kalendarz

Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
Sb
Nd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Imieniny